γνῶθι σεαυτόν

at 2576 × 1932 in γνῶθι σεαυτόν. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *